تست نفوذ وب تست نفوذ وب

تست نفوذ تست نفوذ وب تست نفوذ موبایل تست نفوذ شبکه تست نفوذ اینترنت اشیاء امن سازی ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ تست امنیتی خدمات تست نفوذ تست نفوذ وب سایت آزمون امنیت امنیت وب سایت تست نفوذ درگاه وب تست نفوذ سایت نهان‌کاو نهان کاو نهانکاو OWASP OWASP Top 10 ASVS Bug Bounty امن اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات security penetration testing hack pentest web penetration testing hardening Amnandishan Nahankav شکی نیست که با رشد تکنولوژی و همچنین لزوم جابه جایی اطلاعات به جای افراد به منظور تسهیل و تسریع در پیش برد بسیاری از پروسه های اداری، تجاری و تفریحی، بر میزان سرویس های تحت وبی افزوده شده است و این رشد در آینده بیشتر نیز خواهد شد. با گسترش برنامه های تحت وب، بر میزان ریسک های امنیتی سرویس های فوق نیز افزوده می شود. به عبارت دیگر هر چه بستر سرویس دهی بیشتر شود، زمینه برای فعالیت مهاجمین سایبری نیز بیشتر خواهد شد. شرکت امن‌اندیشان نهان‌کاو با در اختیار داشتن نیروهای با تجربه، دسترسی به دیتابیس انواع آسیب پذیری های منتشر نشده و همچنین در اختیار داشتن انواع اسکنرهای امنیتی همچون Appscan و HPE Webinspect، خدمات تست نفوذ برنامه های وبی را بر اساس مهمترین استانداردهای امنیتی همچون OWASP به سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ارائه می دهد.

تست نفوذ تست نفوذ وب تست نفوذ موبایل تست نفوذ شبکه تست نفوذ اینترنت اشیاء امن سازی ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ تست امنیتی خدمات تست نفوذ تست نفوذ وب سایت آزمون امنیت امنیت وب سایت تست نفوذ درگاه وب تست نفوذ سایت نهان‌کاو نهان کاو نهانکاو OWASP OWASP Top 10 ASVS Bug Bounty امن اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات security penetration testing hack pentest web penetration testing hardening Amnandishan Nahankav شکی نیست که با رشد تکنولوژی و همچنین لزوم جابه جایی اطلاعات به جای افراد به منظور تسهیل و تسریع در پیش برد بسیاری از پروسه های اداری، تجاری و تفریحی، بر میزان سرویس های تحت وبی افزوده شده است و این رشد در آینده بیشتر نیز خواهد شد. با گسترش برنامه های تحت وب، بر میزان ریسک های امنیتی سرویس های فوق نیز افزوده می شود. به عبارت دیگر هر چه بستر سرویس دهی بیشتر شود، زمینه برای فعالیت مهاجمین سایبری نیز بیشتر خواهد شد. شرکت امن‌اندیشان نهان‌کاو با در اختیار داشتن نیروهای با تجربه، دسترسی به دیتابیس انواع آسیب پذیری های منتشر نشده و همچنین در اختیار داشتن انواع اسکنرهای امنیتی همچون Appscan و HPE Webinspect، خدمات تست نفوذ برنامه های وبی را بر اساس مهمترین استانداردهای امنیتی همچون OWASP به سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ارائه می دهد.

تست نفوذ تست نفوذ وب تست نفوذ موبایل تست نفوذ شبکه تست نفوذ اینترنت اشیاء امن سازی ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ تست امنیتی خدمات تست نفوذ تست نفوذ وب سایت آزمون امنیت امنیت وب سایت تست نفوذ درگاه وب تست نفوذ سایت نهان‌کاو نهان کاو نهانکاو OWASP OWASP Top 10 ASVS Bug Bounty امن اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات security penetration testing hack pentest web penetration testing hardening Amnandishan Nahankav

تست نفوذ تست نفوذ وب تست نفوذ موبایل تست نفوذ شبکه تست نفوذ اینترنت اشیاء امن سازی ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ تست امنیتی خدمات تست نفوذ تست نفوذ وب سایت آزمون امنیت امنیت وب سایت تست نفوذ درگاه وب تست نفوذ سایت نهان‌کاو نهان کاو نهانکاو OWASP OWASP Top 10 ASVS Bug Bounty امن اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات security penetration testing hack pentest web penetration testing hardening Amnandishan Nahankav

تست نفوذ تست نفوذ وب تست نفوذ موبایل تست نفوذ شبکه تست نفوذ اینترنت اشیاء امن سازی ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ تست امنیتی خدمات تست نفوذ تست نفوذ وب سایت آزمون امنیت امنیت وب سایت تست نفوذ درگاه وب تست نفوذ سایت نهان‌کاو نهان کاو نهانکاو OWASP OWASP Top 10 ASVS Bug Bounty امن اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات security penetration testing hack pentest web penetration testing hardening Amnandishan Nahankav
تست نفوذ تست نفوذ وب تست نفوذ موبایل تست نفوذ شبکه تست نفوذ اینترنت اشیاء امن سازی ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ تست امنیتی خدمات تست نفوذ تست نفوذ وب سایت آزمون امنیت امنیت وب سایت تست نفوذ درگاه وب تست نفوذ سایت نهان‌کاو نهان کاو نهانکاو OWASP OWASP Top 10 ASVS Bug Bounty امن اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات security penetration testing hack pentest web penetration testing hardening Amnandishan Nahankav
شکی نیست که با رشد تکنولوژی و همچنین لزوم جابه جایی اطلاعات به جای افراد به منظور تسهیل و تسریع در پیش برد بسیاری از پروسه های اداری، تجاری و تفریحی، بر میزان سرویس های تحت وبی افزوده شده است و این رشد در آینده بیشتر نیز خواهد شد. با گسترش برنامه های تحت وب، بر میزان ریسک های امنیتی سرویس های فوق نیز افزوده می شود. به عبارت دیگر هر چه بستر سرویس دهی بیشتر شود، زمینه برای فعالیت مهاجمین سایبری نیز بیشتر خواهد شد. شرکت امن‌اندیشان نهان‌کاو با در اختیار داشتن نیروهای با تجربه، دسترسی به دیتابیس انواع آسیب پذیری های منتشر نشده و همچنین در اختیار داشتن انواع اسکنرهای امنیتی همچون Appscan و HPE Webinspect، خدمات تست نفوذ برنامه های وبی را بر اساس مهمترین استانداردهای امنیتی همچون OWASP به سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ارائه می دهد.

service-title

تست نفوذ وب
تست نفوذ وب
تست نفوذ وب

collection

توضیحات: 

شکی نیست که با رشد تکنولوژی و همچنین لزوم جابه جایی اطلاعات به جای افراد به منظور تسهیل و تسریع در پیش برد بسیاری از پروسه های اداری، تجاری و تفریحی، بر میزان سرویس های تحت وبی افزوده شده است و این رشد در آینده بیشتر نیز خواهد شد. با گسترش برنامه های تحت وب، بر میزان ریسک های امنیتی سرویس های فوق نیز افزوده می شود. به عبارت دیگر هر چه بستر سرویس دهی بیشتر شود، زمینه برای فعالیت مهاجمین سایبری نیز بیشتر خواهد شد. شرکت امن‌اندیشان نهان‌کاو با در اختیار داشتن نیروهای با تجربه، دسترسی به دیتابیس انواع آسیب پذیری های منتشر نشده و همچنین در اختیار داشتن انواع اسکنرهای امنیتی همچون Appscan  و HPE Webinspect، خدمات تست نفوذ برنامه های وبی را بر اساس مهمترین استانداردهای امنیتی همچون OWASP به سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ارائه می دهد.

نحوه انجام: 

شرکت نهان‌کاو روشهای مختلفی را به منظور ارزیابی امنیتی برنامه های وبی در نظر گرفته است. علت این مسئله این است که سازمانها و موسسات مختلف رویکرد متفاوتی را به منظور اجرای پروژه تست نفوذ به روی سامانه های وبی خود دارند. در زیر انواع روشهای تست نفوذ ما مشخص شده اند:

مزایا: 

اگر تا به امروز هیچ تست نفوذی بروی سامانه  تحت وب شما انجام نشده است و یا اینکه مدت زیادی از تاریخ آخرین بار اجرای تست نفوذ  گذشته و یا همچنین  تست نفوذ توسط افراد ناشی انجام شده است، پیشنهاد می کنیم تا پروژه ارزیابی امنیتی خود را به ما بسپارید و با خیالی آسوده سیستم خود را با رویکرد امنیتی توسعه دهید.

 از مزایای مهم انجام تست نفوذ عبارت است از :

۱- پیاده سازی استاندارد OWASP به صورت تخصصی و حرفه ای

۲- آسودگی خاطر مدیران نسبت به امنیت سیستم

۳- افزایش اعتبار معنوی و مادی سازمان در بین کاربران

۴- جلوگیری از خسارات مادی ناشی از فعالیت هکرها

۵- افزایش بازدهی سیستم

زمان: 

در ابتدا و به صورت قطع نمیتوان مشخص کرد که  زمان مورد نیاز برای اجرای تست نفوذ چقدر می باشد. شرایطی که در تعیین زمان اجرای پروژه تست نفوذ دخیل هستند عبارت است از:

۱ - نوع پلت فرم

۲- روش تست(ASVS - OWASP Top 10 - تست خودکار)

۳- تست با وجود WAF و یا بدون وجود WAF

۴- تعداد برنامه های تحت وب

۵- نوع گزارش دهی

اشتراک گذاری: 
دسته بندی: 

خدمات تست نفوذ