درباره ما درباره ما

درباره ما تست نفوذ تست نفوذ وب تست نفوذ موبایل تست نفوذ شبکه تست نفوذ اینترنت اشیاء امن سازی ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ تست امنیتی خدمات تست نفوذ تست نفوذ وب سایت آزمون امنیت امنیت وب سایت تست نفوذ درگاه وب تست نفوذ سایت نهان‌کاو نهان کاو نهانکاو OWASP OWASP Top 10 ASVS Bug Bounty امن اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات security penetration testing hack pentest web penetration testing hardening Amnandishan Nahankav پس از یک دهه فعالیت تخصصی در حوزه امنیت اطلاعات، امروز افتخار آنرا داریم تا خدماتمان را در اکثر حوزه های فناوری اطلاعات ارائه دهیم. شرکت امن اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات با تکیه بر نیروی با تجربه و متخصص و همچنین بهره مندی از بروزترین و معتبرترین ابزار امنیتی و ارتباط با مراکز فعال امنیتی، خدماتی چون تست نفوذ، تولید نرم افزارهای کاربردی و امن و امن سازی شبکه و زیر ساخت را در بالاترین سطح کیفیت ارائه می کند. رسالت شرکت نهان‌کاو ارتقاء امنیت سامانه های زیر ساختی و ارتباطی کشور است و به همین منظور بخشی از نیروی های شرکت همواره در حال تحقیق و مطالعه بروی حوزه های نوین فناوری اطلاعات هستند. امنیت اطلاعات یکی از مهترین مشاغل در حوزه فناوری اطلاعات است و یکی از مهترین فاکتورهای شرکتی که این خدمات را ارائه می دهد جنس فکر کلیه پرنسل آن شرکت نسبت به مقوله امنیت است. اگر در انجام پروژهای امنیتی، کسب در آمد و نگاه صرفا تجاری در الویت امور باشد، قطعا هیچ شرکتی نخواهد توانست خدمات امنیت اطلاعات را به بهترین شکل ممکن ارائه دهد.

درباره ما تست نفوذ تست نفوذ وب تست نفوذ موبایل تست نفوذ شبکه تست نفوذ اینترنت اشیاء امن سازی ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ تست امنیتی خدمات تست نفوذ تست نفوذ وب سایت آزمون امنیت امنیت وب سایت تست نفوذ درگاه وب تست نفوذ سایت نهان‌کاو نهان کاو نهانکاو OWASP OWASP Top 10 ASVS Bug Bounty امن اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات security penetration testing hack pentest web penetration testing hardening Amnandishan Nahankav پس از یک دهه فعالیت تخصصی در حوزه امنیت اطلاعات، امروز افتخار آنرا داریم تا خدماتمان را در اکثر حوزه های فناوری اطلاعات ارائه دهیم. شرکت امن اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات با تکیه بر نیروی با تجربه و متخصص و همچنین بهره مندی از بروزترین و معتبرترین ابزار امنیتی و ارتباط با مراکز فعال امنیتی، خدماتی چون تست نفوذ، تولید نرم افزارهای کاربردی و امن و امن سازی شبکه و زیر ساخت را در بالاترین سطح کیفیت ارائه می کند. رسالت شرکت نهان‌کاو ارتقاء امنیت سامانه های زیر ساختی و ارتباطی کشور است و به همین منظور بخشی از نیروی های شرکت همواره در حال تحقیق و مطالعه بروی حوزه های نوین فناوری اطلاعات هستند. امنیت اطلاعات یکی از مهترین مشاغل در حوزه فناوری اطلاعات است و یکی از مهترین فاکتورهای شرکتی که این خدمات را ارائه می دهد جنس فکر کلیه پرنسل آن شرکت نسبت به مقوله امنیت است. اگر در انجام پروژهای امنیتی، کسب در آمد و نگاه صرفا تجاری در الویت امور باشد، قطعا هیچ شرکتی نخواهد توانست خدمات امنیت اطلاعات را به بهترین شکل ممکن ارائه دهد.

درباره ما تست نفوذ تست نفوذ وب تست نفوذ موبایل تست نفوذ شبکه تست نفوذ اینترنت اشیاء امن سازی ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ تست امنیتی خدمات تست نفوذ تست نفوذ وب سایت آزمون امنیت امنیت وب سایت تست نفوذ درگاه وب تست نفوذ سایت نهان‌کاو نهان کاو نهانکاو OWASP OWASP Top 10 ASVS Bug Bounty امن اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات security penetration testing hack pentest web penetration testing hardening Amnandishan Nahankav

درباره ما تست نفوذ تست نفوذ وب تست نفوذ موبایل تست نفوذ شبکه تست نفوذ اینترنت اشیاء امن سازی ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ تست امنیتی خدمات تست نفوذ تست نفوذ وب سایت آزمون امنیت امنیت وب سایت تست نفوذ درگاه وب تست نفوذ سایت نهان‌کاو نهان کاو نهانکاو OWASP OWASP Top 10 ASVS Bug Bounty امن اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات security penetration testing hack pentest web penetration testing hardening Amnandishan Nahankav

درباره ما تست نفوذ تست نفوذ وب تست نفوذ موبایل تست نفوذ شبکه تست نفوذ اینترنت اشیاء امن سازی ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ تست امنیتی خدمات تست نفوذ تست نفوذ وب سایت آزمون امنیت امنیت وب سایت تست نفوذ درگاه وب تست نفوذ سایت نهان‌کاو نهان کاو نهانکاو OWASP OWASP Top 10 ASVS Bug Bounty امن اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات security penetration testing hack pentest web penetration testing hardening Amnandishan Nahankav
درباره ما تست نفوذ تست نفوذ وب تست نفوذ موبایل تست نفوذ شبکه تست نفوذ اینترنت اشیاء امن سازی ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ تست امنیتی خدمات تست نفوذ تست نفوذ وب سایت آزمون امنیت امنیت وب سایت تست نفوذ درگاه وب تست نفوذ سایت نهان‌کاو نهان کاو نهانکاو OWASP OWASP Top 10 ASVS Bug Bounty امن اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات security penetration testing hack pentest web penetration testing hardening Amnandishan Nahankav
درباره ما
 
 

pagegroupd

درباره ما

پس از یک دهه فعالیت تخصصی در حوزه امنیت اطلاعات، امروز افتخار آنرا داریم تا خدماتمان را در اکثر حوزه های فناوری اطلاعات ارائه دهیم. شرکت امن اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات با تکیه بر نیروی با تجربه و متخصص و همچنین بهره مندی از بروزترین و معتبرترین ابزار امنیتی و ارتباط با مراکز فعال امنیتی، خدماتی چون تست نفوذ، تولید نرم افزارهای کاربردی و امن و امن سازی شبکه و زیر ساخت را در بالاترین سطح کیفیت ارائه می کند. رسالت شرکت نهان‌کاو ارتقاء امنیت سامانه های زیر ساختی و ارتباطی کشور است و به همین منظور بخشی از نیروی های شرکت همواره در حال تحقیق و مطالعه بروی حوزه های نوین فناوری اطلاعات هستند.

امنیت اطلاعات یکی از مهترین مشاغل در حوزه فناوری اطلاعات است و یکی از مهترین فاکتورهای شرکتی که این خدمات را ارائه می دهد جنس فکر کلیه پرنسل آن شرکت نسبت به مقوله امنیت است. اگر در انجام پروژهای امنیتی، کسب در آمد و نگاه صرفا  تجاری در الویت امور باشد، قطعا هیچ شرکتی نخواهد توانست خدمات امنیت اطلاعات را به بهترین شکل ممکن ارائه دهد.